Gaziantep Anadolu Lisesi Mezunlar Derneği 2007 yılında yılında kurulmuştur.

         Derneğin amacı; ülkemizin anayasal düzeninin öngördüğü esaslara ve Atatürk ilkelerine uygun davranışlar içinde, üyelerine, Gaziantep Anadolu Lisesi’ne, mezunlarına,  öğrencilerine, öğretmen ve diğer personeline hizmet vermek ve yardımcı olmaktır.

Derneğin Amacını Gerçekleştirmek İçin:

         Gaziantep Anadolu Lisesi mezunları arasında sevgi bağlarını devam ettirmek sosyal anlamda kaynaşmış bir birlik kurmak milli kültürü ve evrensellik idealini yaymak ve geliştirmek ülkemizim bilimsel,eğitimler, estetik ve ahlaki düzeyini her bakımdan yükseltmeye çalışır. Buna yönelik olarak gezi, yemek, balo, sergi, konferans, seminer gibi sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenleyebilir.

         Gerek mezunlar gerekse öğrenciler arasında haberleşmeyi ve iletişimi sağlamak Gaziantep Anadolu Lisesinin kamu oyundaki imajını güçlendirmek için bülten, albüm, süreli yayınlar basabilir, dağıtabilir web sayfası ve benzeri her türlü bilişim teknolojisine dayalı yayınlar yapabilir, iletişim platformları kurabilir, gerekli izinleri almak kaydıyla radyo, televizyon kurabilir, dernek üyelerinin ve öğrencilerinin ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserini basabilir,bunlarla ilgili telif ücretlerini ödeyebilir.

         Maddi olanakları kısıtlı öğrencilerin Gaziantep Anadolu Lisesinde öğrenimi için burslar verebilir, yine bu okuldan mezun olanlardan maddi olanakları kısıtlı ve başarılı olanlara yüksek öğrenimlerine katkıda bulunmak için yüksek öğretim bursları verebilir, bu konuda gerekli dernek içi düzenlemeleri yapabilir.

Şartlı yada Şartsız bağış kabul edebilir. Gaziantep Anadolu Lisesini kalkındırmak bina ve dershaneler yapmak yada yapımına katkıda bulunmak, var olanları modernleştirmek,laboratuarlarını günün teknolojik gelişimlerine uygun olarak donatmak,spor tesisleri,sanat ve kültürel tesisleri, kütüphaneler yapmak ve yapımına katkıda bulunmak eğitim malzemeleri ile motorlu araç-gereçler sağlamak için gerekli faaliyetleri yürütür. Amacına uygun olarak benzer dernekler yada kuruluşlar ile karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma içinde olabilir,uluslararası etkinliklerde bulunabilir ve amacına uygun ulusal yada uluslararası dernek veya derneklerle kuruluşlara üye olabilir,yardım edebilir,bunlardan yardım alabilir.

         Gaziantep Anadolu Lisesi ile ilgili sportif etkinlikleri destekleyebilir. Spor kulubü kurabilir ya da kurulmasını destekleyebilir. Mezunların sosyal, kültürel ve ekonomik durumları hakkında araştırma yapabilir, başarılı olanlara ödüller verebilir,ihtiyaç duyanlara gerekli maddi ve manevi yardımları yapabilir,bunların ölümü halinde varislerine yardım edebilir, bu amaçlara özgü olarak yardımlaşma sandığı ve fonları kurulabilir,bu konuda gerekli dernek içi düzenlemeleri yapabilir.

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek Ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurulum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yönetebilir.

         Dernek hiçbir siyasi kuruluşa bağlı olmadığı gibi dernek içince hiçbir sebeple siyasetle uğraşılamaz. Ayrıca üyeler de, dernek içince, hiçbir şekilde siyasi faaliyette bulunamazlar.