GAZİANTEP ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR  DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ

I . BÖLÜM 

GENEL HÜKÜMLER

MADDE  1          DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Derneğin adı “GAZİANTEP ANADOLU LİSESİ MEZUNLAR DERNEĞİ”dir. Bundan sonra tüzükte GALMED olarak anılacaktır.Derneğin merkezi Gaziantep ‘ tedir. Dernek , yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

MADDE 2           DERNEĞİN AMACI:

Derneğin amacı, ülkemizin Anayasal düzeninin öngördüğü esaslara ve Atatürk İlkelerine uygun davranışlar içinde, üyelerine, Gaziantep Anadolu Lisesine ve bu okulun mezunlarına, öğrencilerine, öğretmen ve diğer personeline hizmet vermek ve yardımcı olmaktır.

MADDE 3          DERNEKÇE SÜRDÜRÜLECEK ÇALIŞMA KONULARI  VE BİÇİMLERİ:

Dernek amacını gerçekleştirmek için ;

3.1. Gaziantep Anadolu Lisesi mezunları arasında sevgi bağlarını devam ettirmek, sosyal

alanda kaynaşmış bir birlik kurmak, milli kültürü ve evrensellik idealini yaymak ve geliştirmek, ülkemizin bilimsel, eğitimsel, estetik ve ahlaki düzeyini her bakımdan yükseltmeye çalışır. Buna yönelik olarak gezi, yemek, balo, sergi, konferans, seminer vb. sosyal, sportif ve kültürel etkinlikler düzenleyebilir.

3.2. Gerek Mezunlar gerekse öğrenciler arasında haberleşmeyi ve iletişimi sağlamak Gaziantep Anadolu Lisesinin kamu oyundaki imajını güçlendirmek için  bülten,albüm,süreli yayınlar basabilir ve dağıtabilir, web sayfası ve benzeri her türlü bilişim teknolojisine dayalı yayınlar yapabilir, iletişim platformları kurabilir, gerekli izinleri almak kaydıyla radyo, televizyon kurabilir, dernek üyelerinin ve öğrencilerin ülkeye yararlı olacak telif ve tercüme eserlerini basabilir, bunlarla ilgili telif ücretlerini ödeyebilir.

3.3. Maddi olanakları kısıtlı ve başarılı öğrencilerin Gaziantep Anadolu Lisesinde  öğrenimi için burslar verebilir; yine bu okuldan mezun olanlardan maddi olanakları kısıtlı ve başarılı olanlara yüksek öğrenimlerine katkıda bulunmak için yüksek öğrenim bursları verebilir,bu konuda gerekli dernek içi düzenlemeleri yapabilir.

3.4. Mezunların sosyal,kültürel ve ekonomik durumları hakkında araştırmalar yapabilir, başarılı olanlara ödüller verebilir, ihtiyaç duyanlara gerekli maddi veya manevi yardımları yapabilir, bunların ölümü halinde varislerine yardım edebilir, bu amaçlara özgü olarak yardımlaşma sandığı ve fonları kurulabilir, bu konuda gerekli dernek içi düzenlemeleri yapabilir.

3.5. Gaziantep Anadolu Lisesini kalkındırmak, bina ve dershaneler yapmak ya da yapımına katkıda bulunmak, var olanları modernleştirmek, laboratuarlarını günün teknolojik gelişimlerine uygun olarak donatmak, spor tesisleri, sanat ve kültürel tesisleri, kütüphaneler yapmak ya da yapımına katkıda bulunmak, eğitim malzemeleri ile motorlu araç-gereçler sağlamak için gerekli faaliyetleri yürütür.

3.6. Gaziantep Anadolu Lisesini öğretmenleri ve diğer personelle ilgili sosyal faaliyetler düzenleyebilir, Gaziantep Anadolu Lisesinde görev yapmış emekli öğretmenlere yardım edilebilir, öğrenciler ile toplantılar yapabilir, öğrencilerin hazırladıkları projelere maddi ve manevi katkı verebilir, sınıf-dışı eğitimleri ile ilgili olarak üyeleri ya da uzmanlar aracılığı ile öğrencilere katkıda bulunabilir, gerekli etkinlikleri düzenleyebilir, ya da düzenlenmesine yardım edebilir.

3.7. Şartlı ya da şartsız bağış kabul edebilir.

3.8. Dernek tüzel kişiliği adına gerekli taşınmazları satın almak, her türlü ayni hakka sahip olmak, gerekirse ipotek tesis etmek, kiralamak, kullanım hakkını almak ya da işletmek,sahip olduğu ya da olacaklarını kiraya vermek, lokal, huzurevi, yurt ve diğer sosyal tesisler ile özel dershane,kreş, her derecede özel okul açmak,ticari işletme açmak,işletmek ya da işlettirmek, kredi almak, borçlanmak için her türlü hukuksal eylem ve işlemi yapabilir.

3.9. Yeni üyelerin alınmasını özendirir ve yasalar ile Ana Tüzük hükümleri uyarınca üye kaydeder.

3.10. Gaziantep Anadolu Lisesi ile ilgili sportif etkinlikleri destekleyebilir.Spor kulübü kurabilir ya da kurulmasına destek verebilir.

3.11. Amacına uygun olarak benzer dernekler ya da kuruluşlar ile karşılıklı dayanışma ve yardımlaşma içinde olabilir, uluslararası etkinliklerde bulunabilir ve amacına uygun ulusal ya da uluslararası dernek veya kuruluşlara üye olabilir, gerekli izinleri almak ya da bildirimlerde bulunmak kaydıyla amacına uygun uluslararası kuruluşlara yardım edebilir ya da bunlardan yardım alabilir.

3.12. Dernek yurt içinde ve dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir, platformlar kurabilir ya da bunlara üye olabilir ve bu konuda Dernek Yönetim Kurulu eliyle gerekli kararları,Dernekler Kanunu ve bu tüzük hükümlerine göre alır ve uygular.

3.13. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda dernek vakıf kurabilir,gerekli izni alarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilir.

3.14. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir.

3.15. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturabilir.

MADDE 4          SİYASET YASAĞI:

Dernek hiçbir siyasi kuruluşa bağlı olmadığı gibi dernek içinde hiçbir sebeple siyasetle uğraşılamaz.Ayrıca üyeler de , dernek içinde , hiçbir şekilde siyasi faaliyette bulunamazlar.

II. BÖLÜM

ÜYELİK

MADDE 5         ÜYE OLMA KOŞULLARI :

Derneğe üye olabilmek için ;

5.1. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip,

5.2. En az 18 yaşında olmak,

5.3. Gaziantep Anadolu Lisesinden mezun olmak veya Gaziantep Anadolu Lisesinde en az 1 öğretim yılı okumuş olmak,

5.4. Dernekler kanunu hükümleri gereğince üyeliğine engel durumu bulunmamak gereklidir.

MADDE 6         ÜYELİK TÜRLERİ :

Derneğin asil ve onursal olmak üzere iki tür üyesi vardır.

6.1. Asil Üye

Derneğe üye olma koşullarına sahip olup, yıllık üyelik aidatını ödeme koşulu ile birlikte,  bu tüzükte belirtilen diğer yükümlülükleri yerine getiren gerçek kişilerdir.

6.3. Onursal Üye

Derneğe üye olma koşullarına sahip olmamakla birlikte derneğe veya derneğin amacı maddesinde anılan okula maddi ve manevi katkıları nedeniyle,  Yönetim Kurulu tarafından Onursal Üyeliğe kabul edilenlerdir.

MADDE 7         ASİL ÜYELİK KOŞULLARI :

7.1.İkamet ettiği il veya ilçe sınırları içerisinde dernek şubesi bulunan doğal üyeler ancak o şube aracılığı ile üye olmak zorundadır. Şubeler kendileri aracılığı ile dernek üyesi olanları üye oldukları tarihten itibaren on beş (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu’na bildirirler.

7.2. İkamet ettiği il veya ilçe sınırları içerisinde dernek şubesi bulunmayan doğal üyeler doğrudan Dernek Yönetim Kurulu’na başvurarak, doğrudan Derneğe üye olmak zorundadır.

7.3. İkametgahını değiştiren üyeler, yeni ikamet ettikleri ilde şube varsa o şubeye, yoksa Dernek Yönetim Kurulu’na başvurarak ikametlerinin değişim tarihinden üç (3) ay içinde müracaat ederek üyeliklerini naklederler.  Bu süre içinde müracaat etmeyen üyelerin asil üyelikleri düşer ve yeniden asil üyelik hakkını kazanmak için müracaat etmeleri ve girmelik ödemeleri gerekir.

7.4. Doğrudan Derneğe veya Şubeye kayıtlı tüm üyeler yasal olarak eşit olup, aynı hak ve yükümlülüklere sahiptir. Bu tüzükte dernek üyesi olarak yapılan tanım ve atıflar, doğrudan Derneğe ya da Şubeye kayıtlı tüm üyeler için geçerlidir.

7.5. Askerlik, yurt  dışı görevleri vb. durumlarda ikametlerini geçici olarak terk edenlerin;talebi ile yalnızca aidat ödemeleri durdurulur,üyelikleri devam eder.

MADDE 8         GİRİŞ AİDATI VE YILLIK AİDAT:

Asil üyelerin ödemekle yükümlü oldukları yıllık aidat miktarını,dernek yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda dernek genel kurulu belirler.Dernek yönetim kurulu,yıllık aidat miktarı hususunda dernek genel kuruluna öneride bulunurken;mevcut yıllık aidat miktarının en çok üç (3) katına kadar arttırılması konusunda yetkili kılındığını göz önünde bulundurmak durumundadır.

MADDE 9         ASİL ÜYELİK İŞLEMLERİ:

Derneğe üye olma koşullarına sahip olan adaylar üyelik formunu doldurarak imzalar ve ekleri ile birlikte genel merkez veya şube yönetim kuruluna sunarlar. Genel merkez veya şube yönetim kurulu,üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz  (30) gün içinde olumlu ya da olumsuz karara bağlar ve sonucu ilgiliye tebliğ eder.Başvurusu olumlu karara bağlanan adaylar, giriş aidatını ve yıllık aidatı ödedikleri takdirde asil üye olurlar.

MADDE 10       ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE 11       ÜYELİKTEN ÇIKARILMA :

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller;

11.1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

11.2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

11.3. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.

11.4. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez. Üyenin Dernek Genel Kuruluna itirazda bulunma hakkı vardır. İtiraz halinde, konu ilk yapılacak Dernek Genel Kurulu gündemine alınır ve nihai olarak karara bağlanır. Hakkında çıkarma kararı alınan üye Genel Kurul’un konuya ilişkin kararına kadar seçme-seçilme hakkına ve Genel Kurullara ya da diğer dernek merkez ve şube organları toplantılarına katılamaz. Onursal üyeler ile ilgili kararları Dernek Yönetim Kurulu verir. Ayrıca o yıla ait yıllık aidatını ödemeyen üyeler, yapılan ihtara rağmen bu durumlarının devamı halinde, Yönetim Kurulu Kararı ile asil üyelikten çıkarılabilir. Bu  konuda hakkında karar verilen üyenin Genel Kurul’a itirazda bulunma hakkı vardır.

III. BÖLÜM

MADDE 12       DERNEK ORGANLARI :

Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir:

12.1. Dernek Genel Kurulu

12.2. Yönetim Kurulu

12.3. Denetim Kurulu

MADDE 13       GENEL KURUL :

Derneğin en yetkili karar organı olup ; derneğe kayıtlı asil üyelerden ; şube sayısı ikiye ulaştığında da şube genel kurullarınca seçilecek üçer üyenin katılmasıyla oluşur.

Genel Kurul, iki (2) yılda bir,Haziran ayı içerisinde,yönetim kurulunca belirlenecek gün,yer ve saatte olağan olarak toplanır ; olağan dernek genel kurul toplantısını takip eden en geç bir ay içinde başkan ve organları seçer. 

MADDE 14       GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI VE ERTELEME USULÜ:

Genel Kurula katılacak üyeler, en az on beş (15) gün önceden, yapılacak toplantının ve bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde düzenlenecek ikinci toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi bir gazetede, dernek bülteninde duyurulmak suretiyle ya da elektronik posta ile duyurulmak suretiyle toplantıya çağrılırlar. Aynı süre içinde durum Genel Kurula katılacak üyeler listesi eklenerek yörenin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.

Olağan Genel Kurul toplantısı üyelerin yarıdan bir fazlasının  katılmasıyla toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı ilana uygun olarak yapılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az, iki aydan uzun olamaz. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 15       TOPLANTI YETER SAYISI :

Genel kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır.Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci çoğunluk aranmaz .İkinci toplantı için yeter sayı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

MADDE 16       GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ USULÜ:

16.1. Genel kurula katılacak üyeler , Yönetim Kurulunca düzenlenen Genel Kurul Üyeleri Listesinde adları hizasını  imzalayarak toplantıya girerler.

16.2. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı, başkan vekili veya toplantıda hazır bulunan en yaşlı yönetim kurulu üyesi tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

16.3. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı, bir divan başkan yardımcısı ve iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

16.4. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

16.5. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

16.6. Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

16.7. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar.

16.8. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

MADDE 17           GENEL KURULUN OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ:

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır.

MADDE 18       GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

18.1. Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak.

18.2. Dernek tüzüğünü değiştirmek.

18.3. Yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üyelerini gizli oyla seçmek.

18.4. Yeni çalışma dönemi çalışma planı ve bütçesini görüşerek karara bağlamak ve giriş ve yıllık aidat miktarları hakkında dernek yönetim kurulunun önerisini görüşerek karara bağlamak.

18.5. Bir önceki çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu tarafından hazırlanan çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini,denetleme kurulu tarafından hazırlanan denetim raporunu inceleyip görüşerek yönetim kurulu üyelerini aklamak.

18.6. Dernek çalışmalarının yürütülmesi için yönetim kurulunca hazırlanarak onaya sunulan yönetmelikleri görüşerek karara bağlamak.

18.7. Dernek için gerekli olan gayrimenkullerin satın alınması veya mevcut gayrimenkullerin satılması konularında görüşerek yönetim kuruluna yetki vermek.

18.8. Üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyerek karara bağlamak.

18.9. Vakıf kurulmasına karar vermek.

18.10. Derneğin şubelerinin açılmasına karar vermek ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi konusunda yönetim kuruluna yetki vermek.

18.11. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması,yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara katılması ya da ayrılması;kurulmuş ya da kurulacak olan federasyonlara üye olarak katılması veya ayrılması yönünde yönetim kurulu önerilerini görüşerek karar bağlamak.

18.12. Derneğin feshedilmesine karar vermek.

18.13. Derneğin feshi halinde mevcut taşınmaz malların satılması veya ayni bir hak tesis edilmesi konularında karar alarak yönetim kuruluna yetki vermek.

18.14. Amacını gerçekleştirmesi için derneğin iktisadi ve ticari işletme kurmasına, lokal açmasına, şirket kurmasına, devretmesine, yardımlaşma sandıkları kurmasına karar vererek bu konuda gerekli işleri yapmak üzere yönetim kuruluna yetki vermek.

18.15. Dernekler kanunu ve dernek tüzüğü ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek.

MADDE 19       YÖNETİM KURULU:

Yönetim kurulu, dokuz (9) asil ve dokuz (9) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir.Yönetim kurulunun görev süresi, seçildiği genel kurul toplantısı tarihinden başlamak üzere iki (2) yıldır.Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler.Yönetim kurulu asil üye sayısında  istifa veya başka sebeplerden dolayı azalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.Oy sayılarının eşit olması durumunda ad çekme yoluna gidilir.Yönetim kurulu, başkanın davetiyle olağan olarak toplanır, gereğinde olağanüstü toplanabilir.Yönetim kurulu toplantı yeter sayısı beş (5) olup kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.Özürsüz olarak üst üste üç (3) toplantıya katılmayan veya bir yıllık çalışma döneminde herhangi bir sebeple toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan üyenin durumu yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek uygun görüldüğünde yerine yedek üye atanır.

MADDE 20       YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

20.1. Derneği temsil etmek veya bu konuda kendi üyelerinden birine veya üçüncü kişiye yetki vermek.

20.2. Yasalar ve tüzük hükümleri doğrultusunda derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek, genel kurulda alınan kararları uygulamak.

20.3. Genel kurulca onaylanan bütçenin uygulanmasını sağlamak.

20.4. Gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.

20.5. Derneğin çalışmaları ile ilgili gerekli yönetmelikleri hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.

20.6. Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirme doğrultusunda üyelerin gönüllü katılımını teşvik etmek, görev alacak çalışma grupları kurmak ve bu grupların çalışma raporları doğrultusunda karar almak.

20.7. Genel kurulun verdiği yetki ile gayrimenkul satın almak, derneğe ait taşınır malları ve gayrimenkulleri satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek, iktisadi ve ticari işletme kurmak, lokal açmak, şirket kurmak, devretmek, yardımlaşma sandıkları kurmak.

20.8. Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak, şube kurucularına yetki vermek.

20.9. Şubelerin denetlenmesini sağlamak.

20.10. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak.

20.11. Genel kurulda alınan kararları uygulamak.

20.12. Yıllık çalışma dönemi sonunda bilançoyu, gelir-gider çizelgelerini ve yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak.

20.13. Derneğe üye almak, üyelikten çıkarma konusunda karar almak ve bu karara itirazları incelemek.

20.14. Tüzük ve dernekler kanununun kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

20.15. Genel kurulu toplantıya çağırmak ve toplantı gündemini hazırlamak.

20.16. Derneğin karar, muhasebe, yazışma, demirbaş ve diğer kayıt defterlerinin düzenli olarak tutulmasını ve işlenmesini sağlamak.

20.17. Derneğin asil üyelerinin ödemekle yükümlü oldukları yıllık aidat miktarının artışı hakkında görüşerek dernek genel kuruluna öneride bulunmak.Dernek yönetim kurulu , yıllık aidat miktarının en çok üç katına kadar arttırılması konusunda ;dernek genel kuruluna öneride bulunabilir.

MADDE 21       DENETİM KURULU:

Denetim kurulu, üç (3) asil ve üç (3) yedek üye olarak genel kurulca gizli oyla seçilir.Denetim kurulunun görev süresi, seçildiği genel kurul toplantısı tarihinden başlamak üzere iki  (2) yıldır.Denetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak başkan ve başkan vekili seçer, toplantı ve çalışma şekli hakkında karar alır.Denetim kurulu asil üye sayısında istifa veya başka sebeplerden dolayı azalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyeler göreve çağrılır.Oy sayılarının eşit olması durumunda ad çekme yoluna gidilir.Denetim kurulu, en az altı (6) ayda bir toplanır.

MADDE 22       DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

22.1. Derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip – göstermediğini, derneğin bütçe, hesap işlemleri ile ilgili kayıtlarının mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını yılda bir (1) kez denetleyerek öneri ve eleştirilerini hazırlayacağı bir raporla yönetim kuruluna bildirmek.

22.2. Yıllık çalışma dönemi sonunda yönetim kurulunca hazırlanan çalışma raporu, bilanço, gelir-gider çizelgeleri hakkındaki inceleme sonuçlarını bir raporla genel kurula sunmak.

22.3. Eksik veya mevzuata aykırı görecekleri hesap ve harcamaları derhal yazılı olarak yönetim kuruluna bildirmek,dernek için önemli görecekleri konularda üye tam sayısının salt çoğunluyla karar alarak genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak.

22.4. Dernek tüzüğü ve dernekler yasasıyla kendisine verilen diğer yetkileri kullanmak ve diğer görevleri yerine getirmek.

IV. BÖLÜM

ŞUBELER

MADDE 23       DERNEĞİN ŞUBELERİNİN KURULUŞU:

Dernek genel kurulunun karar alması ile şube açılabilir.Bu amaçla dernek yönetim kurulu, kurucu üyeler arasından en az üç (3) kişilik kurucular kuruluna, dernekler yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimi ve gerekli belgeler ile şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine yazılı başvuruda bulunması konusunda yetki verir.Şubeler, ilk genel kurul toplantısına kadar kurucular kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Şubeler, bu tüzüğün Madde 2’de yazılı bulunan dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkilidir.Şubeler, faaliyetleri sırasında tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisi sorumludur.

MADDE 24       ŞUBELERE UYGULANACAK HÜKÜMLER VE KOORDİNASYON:

                          Şubeler,Dernekler Yasası ve dernek tüzüğü hükümlerine tabiidir.Dernek yönetim kurulu, tüm şubelerin birlik ve beraberlik içinde, dernekler yasası ve dernek tüzüğüne göre faaliyet göstermelerini denetler.Dernek yönetim kurulu ile şube yönetim kurulları yılda en az iki (2) kez,dernek yönetim kurulunun belirleyeceği tarih, saat ve yerde toplanarak derneğin faaliyetlerine ilişkin kararlar alırlar.Dernek ve şube organları çalışmalarını bu kararlar ile uyumlu biçimde yürütürler.

MADDE 25       ŞUBE ORGANLARI:

Şube organları ;

25.1. Şube Genel Kurulu,

25.2. Şube Yönetim Kurulu,

25.3. Şube Denetim Kuruludur.

Şube genel kurulu, bu tüzük gereğince şubeye kayıtlı asil üyelerden oluşur. Şubeler, en geç iki (2) yılda bir, Şubat ayı içerisinde, şube yönetim kurulunca belirlenecek gün,saat ve yerde toplanır. Şubeler, genel kurul sonuç bildiriminin bir sureti ile yıllık çalışmalarını bir rapor hazırlayarak toplantının yapıldığı tarihi izleyen on beş (15) gün içinde dernek merkezine göndermekle yükümlüdürler.Şube genel kurulu, şube organlarının asil ve yedek üyelerini seçmek, aklanmaları hakkında karar vermek, şube bilançosu ve hesabı konusunda karar almak, yeni çalışma dönemi bütçesini onaylamak, dernek genel kurul toplantısına katılacak üç (3) delegeyi seçmek, Dernekler Yasası ve dernek tüzüğünün şube genel kurullarına verdiği diğer yetkilere sahiptir.

Şube yönetim kurulu, yedi (7) asil ve yedi (7) yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.Şube yönetim kurulu, şube genel kurul seçiminden sonraki ilk toplantısında bir başkan, başkan yardımcısı, sayman, sekreter seçer.Şube yönetim kurulu, dernek tüzüğü hükümlerince kuruldukları mülki idare alan sınırları içinde faaliyet göstermekle ve şubeyi temsil etmekle yetkilidir.Bu sınırlar içerisinde, şube defter ve kayıtlarını tutmak, şube gelirlerini toplamak, şube harcamalarını yapmak, Dernekler Yasası, dernek tüzüğü ve dernek yönetim kurulunca verilen diğer görevleri yerine getirmekle şube yönetim kurulları yükümlüdür.

Şube denetim kurulu, üç (3) asil ve üç (3) yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.Şube denetim kurulu, şube defter ve kayıtlarını denetleyerek sonucu bir rapor halinde şube yönetim kuruluna sunar.Şube denetim kurulları, Dernekler Yasası ve dernek tüzüğü hükümlerince kendisine verilen diğer görevleri  de yerine getirmekle yükümlüdür.

Dernekler Yasası ve dernek tüzüğü hükümlerine aykırı faaliyette bulunduğu tespit edilen şube olması durumunda, dernek yönetim kurulu, mevcut şube yönetim kurulunu görevden alarak yerine yeni bir kurucular kurulu seçer ve derhal şube genel kurulunu toplantıya çağırır.Şube genel kurulu yeni yönetim kurulunu seçer.

Şube genel, yönetim ve denetim kurullarının; toplantı çağrı, zaman, gündem, yeter ve karar sayısında dernek tüzüğünde dernek organları için yazılı bulunan hükümler aynen uygulanır.

V. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 26        DERNEĞİN GELİRLERİ:

Derneğin gelir kaynakları şunlardır:

26.1. Giriş aidatı,

26.2. Yıllık aidat,

26.3. Dernek amacının gerçekleştirilmesi için yapılacak bağış, vasiyet ve yardımlar ile yardım toplama kanunu hükümleri uyarınca sağlanan yardımlar,

26.4. Gezi, yemek, balo, sergi, konferans, seminer ve benzeri sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerden sağlanan gelirler,

26.5. Derneğin, taşınır ve taşınmaz mal varlığından elde edilen kira ve benzeri gelirler,

26.6. Mevduat faizi, repo, hazine bonosu gelirleri,

26.7. Lokal, huzurevi, yurt ve diğer sosyal tesisler ile özel dershane,kreş, özel okul, ticari işletme açmak, işletmek ya da işlettirmek yoluyla elde edilen gelirler,

26.8. Yardımlaşma sandığı ve fonlardan elde edilen gelirler,

26.9. Diğer gelirler.

MADDE 27        DERNEĞİN İÇ DENETİMİ:

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu,gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir

MADDE 28       DERNEĞİN BORÇLANMA USULÜ:

Dernek, ihtiyaç duyulması halinde,dernek yönetim kurulu kararı ile borçlanır.Borcun geri ödenmesinden borçlanma kararı alan yönetim kurulu sorumludur

MADDE 29       DERNEK ALACAKLARININ TAHSİLİ:

Dernekten herhangi bir surette ayrılan üyenin ayrılış tarihine kadar olan aidat ve hizmetlerinin karşılığı borçlarının tahsili konusunda dernek yönetim kurulu özel hukuk hükümleri uyarınca kovuşturma yapmakla yetkilidir.

MADDE 30       DERNEĞİN TAŞINMAZ MAL İŞLEMLERİ:

Dernek ve dernek şubelerince satın alınan taşınmaz mallar GALMED adına tapuya kaydettirilir.

VI. BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 31       TÜZÜK DEĞİŞTİRME TOPLANTI VE KARAR YETER SAYILARI:

Tüzük değiştirme hakkında dernek genel kurulunca karar alınabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip asil üyelerin üçte ikisinin (2/3) hazır bulunması gerekir.İlk toplantıda üçte iki (2/3) çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantıda, dernek genel kuruluna katılma hakkına sahip en az otuz beş (35) dernek üyesinin hazır bulunması gerekir.Tüzük değişikliği konusunda kararlar toplantıda hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır.

MADDE 32       DERNEĞİN FESHEDİLMESİ VE MALLARIN TASFİYESİ: 

                          Derneğin feshedilmesi  hakkında dernek genel kurulunca karar alınabilmesi için genel kurula katılma hakkına sahip asil üyelerin üçte ikisinin (2/3) hazır bulunması gerekir.İlk toplantıda üçte iki (2/3) çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı yapılır.İkinci toplantıda, dernek genel kuruluna katılma hakkına sahip asil üyelerin sayısı; dernek yönetim ve denetim kurulları asil üye tam  sayıları toplamının iki (2) katından az olamaz.Fesih kararı hazır bulunan üyelerin üçte iki (2/3) çoğunlu ile alınır.

                          Derneğin feshi halinde, derneğin tüm malları, üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarının devri ile ilgili karar son genel kurul toplantısında alınır.

MADDE 33       HÜKÜM EKSİKLİĞİ:     

Dernek tüzüğünde hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

These can be put to use in best college research websites several of ways.